Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Dobrej  z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64 poz.593 ze zmianami), art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U Nr 111, poz. 535 ze zmianami), oraz art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Dobrej uchwala

STATUT

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

w ŻERONICACH

 

§ 1

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 z 1994 r. poz. 535 ze zmianami);

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 z 2004 r. póz. 593 ze zmianami);

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami);

- przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie powyższych ustaw;

- Uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach.

2. Ośrodek wsparcia dziennego - Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, jest gminną jednostka organizacyjną w zakresie pomocy społecznej.

3. Ośrodek wsparcia prowadzi działalność pod nazwą - „Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach".

4. Siedzibą ośrodka jest miejscowość Żeronice.

5. Ośrodek, w obrocie prawnym dotyczącym tej jednostki, w tym we wszelkich formach przekazu - w przekazie pisemnym, na pieczęciach, dokumentach urzędowych, innych formach przekazu - w szczególności za pomocą elektronicznych środków przekazu - sieci teleinformatycznych i innych elektronicznych nośników przekazu, używa nazwy:,, Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, Żeronice 23; 62-730 Dobra";

6. W uzasadnionych przypadkach może być używany skrót nazwy ośrodka: „SDS w Żeronicach", z zastrzeżeniem, iż użycie skrótu może być stosowane w przypadku nie powodującym wątpliwości w zakresie rodzaju działalności, siedziby i organu założycielskiego.

7. Działalność Domu finansowana jest ze środków na zadanie zlecone przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

8. Nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy sprawują organa administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich kompetencji i w zakresie finansowania.

9. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego statutu, używane jest w różnych przypadkach określenie - „Dom Samopomocy", należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, określony w niniejszym postanowieniu.

§ 2

 

1. Dom Samopomocy realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, określone w przepisach o pomocy społecznej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Dom Samopomocy może wykonywać inne zadania niż określone w ust. 1, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Przedmiotem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie miejsca i pomocy w postaci świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, osobom, które ze względu na zaburzenia psychiczne wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Zakres świadczeń zdrowotnych regulują przepisy właściwe w sprawach ochrony zdrowia psychicznego.

W szczególności Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia:

1) opiekę psychiatryczną w formie:

a) konsultacji i okresowych ocen stanu psychicznego,

b) psychoterapii i terapii farmakologicznej,

2) rehabilitację społeczną, obejmującą:

  1. podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  2. terapię zajęciową,
  3. podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy,
  4. pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;

 

4. Szczegółowy zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania Domu Samopomocy, podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, określi regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Dobrej na wniosek kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, stosownie do trybu określonego odrębnymi przepisami, zatrudnia Burmistrz Dobrej i wykonuje czynności z zakresu prawa.

6. Kierownik ŚDS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dobrej. Pełnomocnictwo określa przede wszystkim przedmiot i zakres działania, oraz zasady składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem i zaciągania zobowiązań.

 

§ 3

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2. Dom Samopomocy pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem bezpośrednio z budżetu Gminy Dobra, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Dobra, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Dom Samopomocy może prowadzić gospodarkę finansową w formie • rachunku dochodów własnych, w trybie, formie i na zasadach określonych przez przepisy o finansach publicznych.

4. Rozliczenia, o których mowa w ust.2, oraz gospodarka finansowa, o której mowa w ust. 3, przeprowadzane zostają w trybie przepisów finansów publicznych w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, za pośrednictwem działu, rozdziału i paragrafów klasyfikacji właściwych dla przedmiotu i rodzaju oraz formy działalności Domu Samopomocy.

5. Dom Samopomocy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowane w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzany przez kierownika domu samopomocy, w trybie przepisów o finansach publicznych. Podstawą sporządzenia planu finansowego jest wysokość środków finansowych przewidzianych na działalność domu samopomocy w danym roku budżetowym, określona w uchwale budżetowej Gminy Dobra.

6. Niezależnie od postanowień ust. 1 do 5, gospodarka finansowo - księgowa prowadzona jest w oparciu o przepisy właściwe w sprawach rachunkowości.

 

§ 4

 

1. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zarządza, w zakresie i formach prawem przewidzianych określonych w odrębnych przepisach, mieniem oddanym do użytkowania w związku z utworzeniem domu samopomocy, oraz nabytym bądź oddanym do użytkowania, w trakcie prowadzenia działalności.

2. Dom Samopomocy obejmuje niżej wymienione składniki majątkowe: rzeczowe aktywa trwałe - środek trwały: lokal o pow. użytkowej 247,59 m2, położony w miejscowości Żeronice 23, 62-730 Dobra;

3. Przekazanie składników majątkowych, niezależnie od wymogów przewidzianych we właściwych przepisach, zostaje dokonane na podstawie protokołu przekazania - odbioru, obejmującego zakres rzeczowy oraz stan mienia przejmowanego, sporządzonego z udziałem Burmistrza Dobrej lub upoważnionej przez niego osoby, oraz kierownika jednostki organizacyjnej. Niniejsze postanowienie nie narusza przepisów prawa pracy o odpowiedzialności materialnej.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.