Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Warunki przyjęcia do ŚDS w Żeronicach

Informacje dla osób starających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy  mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia .

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy dalej ŚDS,

  2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

  5. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez osobę ubiegającą się o skierowanie do ŚDS w formie zaświadczenia (lub oświadczenia) o dochodach decyzji o przyznaniu świadczeń rentowych, emerytalnych lub innych,

  6. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących.

Dokumenty powyższe składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Ośrodku Pomocy Społecznej . 

Link do pobrania wzorów dokumentów:
http://www.dobra.naszops.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy/dokumenty/dokumenty-do-umieszczenia-w-srodowiskowym-domu-samopomocy‹