Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Program działalności ŚDS Typ A

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻERONICACH TYP A DOMU DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH

 

I CELE

1. Zapewnienie opieki i wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb życia codziennego, w zakresie higieny osobistej i zabezpieczenia społecznego.

2. Kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi.

3. Wzmacnianie systemu oparcia społecznego uczestnika poprzez odtwarzanie, tworzenie bądź umacnianie więzi z jego najbliższym środowiskiem.

4. Zapobieganie izolacji społecznej, w tym na gruncie rodzinnym.

5. Wzmacnianie indywidualnej kompetencji społecznej uczestnika, ćwiczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

6. Dokonywanie wnikliwej i ciągłej obserwacji stanu zdrowia uczestnika.

7. Edukowanie w zakresie autodiagnozy i farmakoterapii.

8. Wspieranie i motywowanie do utrzymywania kontaktu z poradniami specjalistycznymi, w tym z Centrum Zdrowia Psychicznego.

9. Ograniczenie częstotliwości i długości trwania hospitalizacji.

10. Zapewnienie możliwości rehabilitacji poszpitalnej uczestnika.

11. Rozbudzanie potrzeby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej uczestnika.

12. Motywowanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

13. Zainteresowanie i zaangażowanie uczestnika proponowanymi formami terapii zajęciowej oraz prowadzonymi treningami.

14. Kreowanie pozytywnego wizerunku osoby psychicznie chorej, przełamywanie stereotypów.

 

II METODY OSIAGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW

1. Stworzenie uczestnikom Domu warunków do korzystania z podstawowych sprzętów i urządzeń gospodarstwa domowego takich jak: pralka, suszarka, żelazko, deska do prasowania, kabina prysznicowa.

2. Odpowiednie traktowanie i relacje oparte na szacunku, partnerstwie i akceptacji.

3. Indywidualne podejście uwzględniające mocne i słabe strony uczestnika.

4. Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczestników z zakresu pełnienia ról społecznych. S. Zajęcia edukacyjne i poradnictwo oraz spotkania integracyjne dla uczestników i członków Ich rodzin.

6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat reguł zachowania w grupie, zasad kulturalnego zachowania, stosowanego słownictwa.

7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej dla uczestników - pogadanki o tematyce dotyczącej chorób, ich symptomów, przebiegu, sposobów leczenia.

8. Organizowanie konsultacji lekarskich, pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji medycznej, dowożenie do poradni specjalistycznych.

9. Uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, zwłasztza w życiu kulturalnym, religijnym, kultywowanie tradycji.

10. Współpraca z instytucjami mającymi wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Ich środowisku.

11. Proponowanie uczestnictwa w różnorodnych formach terapii zajęciowej oraz przeprowadzanych treningach.

 

III OCZEKIWANE EFEKTY

1. Podniesienie poziomu samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

2. Wypracowanie I utrwalenie nawyków higienicznych.

3. Poprawa funkcjonowania uczestnika w rodzinie oraz szerszym środowisku społecznym.

4. Nauczenie uczestnika sygnalizowania własnych potrzeb oraz dolegliwości.

5. Poprawa stanu psychicznego uczestnika.

6. Nauczenie rozpoznawania symptomów zwiastujących chorobę i właściwej reakcji na nie.

7. Ograniczenie częstotliwości i długości hospitalizacji uczestników.

8. Nauczenie systematycznego i właściwego brania leków.

9. Podniesienie poziomu samodzielności w kontaktach z instytucjami i urzędami.

10. Rozbudzenie aktywności życiowej uczestnika w miarę indywidualnych możliwości.

11.Uczestniczenie w proponowanych formach terapii zajęciowej oraz prowadzonych treningach.

12. Wzrost akceptacji i zrozumienia dla osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.