Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Program działalności ŚDS Typ B

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻERONICACH TYP B DOMU - DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

 

I CELE

1. Zapewnienie opieki i wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb życia codziennego, higieny osobistej i wsparcia społecznego.

2. W miarę indywidualnych możliwości uczestnika podniesienie poziomu samodzielności w zakresie podstawowych czynności takich jak: mycie się, sprzątanie przestrzenie wokół siebie, przygotowanie prostych posiłków.

3. Rozbudzanie u uczestników potrzeby możliwie najpełniejszej samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności.

4. Wykształcenie nawyków dbania o higienę osobistą, estetyczny wygląd zewnętrzny oraz wygląd najbliższego otoczenia.

5. Wspieranie w zakresie zapewnienia uczestnikom opieki zdrowotnej, motywowanie do leczenia i rehabilitacji.

6. Wzmacnianie indywidualnej kompetencji społecznej uczestnika, ćwiczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

7. Wzmacnianie systemu oparcia społecznego przez rozbudowę sieci kontaktów społecznych.

8. Zapobieganie izolacji społecznej uczestnika, w tym na gruncie rodzinnym.

9. Zainteresowanie i zaangażowanie uczestnika proponowanymi formami terapii zajęciowej oraz prowadzonymi treningami.

10. Podniesienie poziomu wiedzy najbliższego środowiska społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie na temat potrzeb psychicznych i emocjonalnych, kreowanie pozytywnego wizerunku.

 

II METODY OSIAGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW

1. Stworzenie uczestnikom Domu warunków do korzystania z podstawowych sprzętów i urządzeń domowych takich jak sprzęt kuchenny, pralka, suszarka, żelazko, deska do prasowania, kabina prysznicowa.

2. Odpowiednie traktowanie i relacje oparte na szacunku, wzajemnej akceptacji i partnerstwie.

3. Indywidualne podejście uwzględniające mocne i słabe strony uczestnika.

4. Tworzenie warunków rozwoju poczucia własnej tożsamości i odpowiednich zachowań.

5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zachowań w grupie, zasad kulturalnego zachowania.

6. Organizowanie konsultacji lekarskich, kontakt z poradniami, dowóz na wizyty, pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

7. Współpraca z instytucjami i urzędami mającymi wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku.

8. Uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, w życiu kulturalnym, religijnym, kultywowanie tradycji.

9. Spotkani integracyjnej konsultacyjne dla uczestników oraz członków Ich rodzin.

10. Proponowanie uczestnictwa w różnorodnych formach terapii zajęciowej i prowadzonych treningach.

 

III OCZEKIWANE EFEKTY

1.Podniesienie poziomu samodzielności uczestnika w zakresie radzenia sobie z podstawowymi czynnościami życia codziennego.

2. Wypracowanie i utrwalenie nawyków higienicznych.

3. Rozbudzenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy.

4. Nauczenie uczestnika sygnalizowania własnych potrzeb i dolegliwości.

5. Rozwinięcie umiejętności adekwatnego reagowania na sytuacje stresowe i konfliktowe.