Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

Uprzejmie informujemy o możliwości finansowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na stan epidemii nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez ośrodki wsparcia - w tym przez nasz Dom. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi udzielanej pomocy. Wniosek można pobrać ze strony PFRON oraz na dole tej strony.  

Realizacja wniosków - pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – realizacja wniosków osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że decyzję w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia dla osób niepełnosprawnych spełniających kryteria programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” podejmuje jednostka samorządu powiatowego na podstawie zweryfikowanego wniosku. Wypłaty pomocyW przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego, wypłata świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. Wnioski realizowane są na bieżąco. W dniu 8 kwietnia 2020 r. PFRON dokonał podziału limitów środków finansowych , z przeznaczeniem na zawieranie umów z jednostkami samorządu powiatowego na realizację programu. Powierzenie realizacji programu następuje każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy konkretnym samorządem powiatowym a PFRON, po podpisaniu której PFRON niezwłocznie przekazuje samorządowi środki finansowe na udzielanie dofinansowań osobom niepełnosprawnym. Obecnie trwa proces zawierania umów z samorządami. Gdzie pytać o swój wniosek?Zapytania dotyczące stanu realizacji wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” należy kierować do jednostki samorządu powiatowego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Kto może otrzymać pomoc?Informacje, kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON w ramach programu program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” udostępnione zostały na stronie internetowej PFRON.W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).Ze świadczenia skorzystać mogą: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; uczestnicy środowiskowych domów samopomocy; podopieczni dziennych domów pomocy społecznej; podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna); uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczychWażne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.Załącznik nr 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”Data wpływu: ……………………….Nr sprawy: …………………………..WNIOSEK o dofinansowanie ze środków programu„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IIIZnak „X” oznacza wybraną pozycję przez Wnioskodawcę na liście opcji możliwych do wyboru.INFORMACJE O WnioskodawcyNazwa pola ZawartośćWnioskodawca składa wniosek: • we własnym imieniu• jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego• jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego (dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych)Imię: Nazwisko: PESEL: Data urodzenia: Nr telefonu: Adres e-mail: ADRES ZAMIESZKANIANazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: ADRES KORESPONDENCYJNY• Taki sam, jak adres zamieszkaniaNazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WnioskodawcyWypełnia Wnioskodawca, jeśli składa wniosek w imieniu własnym.Nazwa pola ZawartośćStopień niepełnosprawności: • znaczny • umiarkowany • lekki • nie dotyczyOrzeczenie dotyczące niepełnosprawności ważne jest: • bezterminowo• okresowo – do dnia:…………………..Grupa inwalidzka: • I grupa • II grupa • III grupa • nie dotyczyINFORMACJE O PLACÓWCE REHABILITACYJNEJWypełnia Wnioskodawca, jeśli składa wniosek w imieniu własnym.Wnioskodawca korzysta z opieki świadczonej przez placówkę rehabilitacyjną:Nazwa pola ZawartośćNazwa placówki: Adres placówki: Nr telefonu: Adres e-mail: INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCYWypełnia Wnioskodawca, jeśli składa wniosek w imieniu własnym.Uwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Wnioskodawca na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Uwaga! Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące – w każdym z wykazanych miesięcy Wnioskodawca musi spełniać ww. warunek, tj. musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Wnioskowany okres przyznania świadczenia:• 1 miesiąc • 2 miesiące • 3 miesiącePODOPIECZNY Nr 1DANE PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćImię: Nazwisko: PESEL: Data urodzenia: ADRES ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres zamieszkania WnioskodawcyNazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćCzy podopieczny jest pełnoletni? • Tak • NieStopień niepełnosprawności: • znaczny • umiarkowany • lekki• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia)• nie dotyczyOrzeczenie dotyczące niepełnosprawności ważne jest: • bezterminowo• okresowo – do dnia:…………………..Grupa inwalidzka: • I grupa • II grupa • III grupa • nie dotyczyINFORMACJE O PLACÓWCE REHABILITACYJNEJ PODOPIECZNEGOPodopieczny korzysta z opieki świadczonej przez placówkę rehabilitacyjną:Nazwa pola ZawartośćNazwa placówki: Adres placówki: Nr telefonu: Adres e-mail: INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCY DLA PODOPIECZNEGOUwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Podopieczny na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjne.Uwaga! Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące – w każdym z wykazanych miesięcy Podopieczny musi spełniać ww. warunek, tj. musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Wnioskowany okres przyznania świadczenia:• 1 miesiąc • 2 miesiące • 3 miesiącePODOPIECZNY Nr 2DANE PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćImię: Nazwisko: PESEL: Data urodzenia: ADRES ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres zamieszkania WnioskodawcyNazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćCzy podopieczny jest pełnoletni? • Tak • NieStopień niepełnosprawności: • znaczny • umiarkowany • lekki• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia)• nie dotyczyOrzeczenie dotyczące niepełnosprawności ważne jest: • bezterminowo• okresowo – do dnia:…………………..Grupa inwalidzka: • I grupa • II grupa • III grupa • nie dotyczyINFORMACJE O PLACÓWCE REHABILITACYJNEJ PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres placówki przy Podopiecznym nr 1Podopieczny korzysta z opieki świadczonej przez placówkę rehabilitacyjną:Nazwa pola ZawartośćNazwa placówki: Adres placówki: Nr telefonu: Adres e-mail: INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCY DLA PODOPIECZNEGOUwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Podopieczny na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjne.Uwaga! Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące – w każdym z wykazanych miesięcy Podopieczny musi spełniać ww. warunek, tj. musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Wnioskowany okres przyznania świadczenia:• 1 miesiąc • 2 miesiące • 3 miesiącePODOPIECZNY Nr 3DANE PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćImię: Nazwisko: PESEL: Data urodzenia: ADRES ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres zamieszkania WnioskodawcyNazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćCzy podopieczny jest pełnoletni? • Tak • NieStopień niepełnosprawności: • znaczny • umiarkowany • lekki• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia)• nie dotyczyOrzeczenie dotyczące niepełnosprawności ważne jest: • bezterminowo• okresowo – do dnia:…………………..Grupa inwalidzka: • I grupa • II grupa • III grupa • nie dotyczyINFORMACJE O PLACÓWCE REHABILITACYJNEJ PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres placówki przy Podopiecznym nr 1Podopieczny korzysta z opieki świadczonej przez placówkę rehabilitacyjną:Nazwa pola ZawartośćNazwa placówki: Adres placówki: Nr telefonu: Adres e-mail: INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCY DLA PODOPIECZNEGOUwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Podopieczny na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjne. Uwaga! Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące – w każdym z wykazanych miesięcy Podopieczny musi spełniać ww. warunek, tj. musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Wnioskowany okres przyznania świadczenia:• 1 miesiąc • 2 miesiące • 3 miesiącePODOPIECZNY Nr 4DANE PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćImię: Nazwisko: PESEL: Data urodzenia: ADRES ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres zamieszkania WnioskodawcyNazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćCzy podopieczny jest pełnoletni? • Tak • NieStopień niepełnosprawności: • znaczny • umiarkowany lekki• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia)• nie dotyczyOrzeczenie dotyczące niepełnosprawności ważne jest: • bezterminowo• okresowo – do dnia:…………………..Grupa inwalidzka: • I grupa • II grupa • III grupa • nie dotyczyINFORMACJE O PLACÓWCE REHABILITACYJNEJ PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres placówki przy Podopiecznym nr 1Podopieczny korzysta z opieki świadczonej przez placówkę rehabilitacyjną:Nazwa pola ZawartośćNazwa placówki: Adres placówki: Nr telefonu: Adres e-mail: INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCY DLA PODOPIECZNEGOUwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Podopieczny na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjne. Uwaga! Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące – w każdym z wykazanych miesięcy Podopieczny musi spełniać ww. warunek, tj. musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Wnioskowany okres przyznania świadczenia:• 1 miesiąc • 2 miesiące • 3 miesiącePODOPIECZNY Nr 5DANE PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćImię: Nazwisko: PESEL: Data urodzenia: ADRES ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres zamieszkania WnioskodawcyNazwa pola ZawartośćWojewództwo: Powiat: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODOPIECZNEGONazwa pola ZawartośćCzy podopieczny jest pełnoletni? • Tak • NieStopień niepełnosprawności: • znaczny • umiarkowany • lekki• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia)• nie dotyczyOrzeczenie dotyczące niepełnosprawności ważne jest: • bezterminowo• okresowo – do dnia:…………………..Grupa inwalidzka: • I grupa • II grupa • III grupa • nie dotyczyINFORMACJE O PLACÓWCE REHABILITACYJNEJ PODOPIECZNEGO• Taki sam, jak adres placówki przy Podopiecznym nr 1Podopieczny korzysta z opieki świadczonej przez placówkę rehabilitacyjną:Nazwa pola ZawartośćNazwa placówki: Adres placówki: Nr telefonu: Adres e-mail: INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCY DLA PODOPIECZNEGOUwaga! Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Podopieczny na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjne. Uwaga! Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące – w każdym z wykazanych miesięcy Podopieczny musi spełniać ww. warunek, tj. musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Wnioskowany okres przyznania świadczenia:• 1 miesiąc • 2 miesiące • 3 miesiąceINFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ POMOCY FINANSOWEJWysokość wnioskowanej pomocy w ramach Modułu III programu: …………………. złUwaga! Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego Adresatowi programu ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Wysokość wnioskowanej pomocy należy określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Uwaga! W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.DANE RACHUNKU BANKOWEGO WnioskodawcyForma przekazania środków finansowych:• przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę• w kasie lub przekazem pocztowym (o ile Realizator dopuszcza taką formę płatności)Uwaga! Z powodu sytuacji epidemiologicznej wybór formy przekazania środków finansowych w kasie lub przekazem pocztowym dopuszczalny jest jedynie w sytuacji, w której Wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego.Informacja o rachunku bankowym, na który mają zostać przekazane środki w przypadku przyznania świadczenia w ramach Modułu III programu:Nazwa pola ZawartośćDane właściciela rachunku: Nazwa banku: Numer rachunku bankowego: Oświadczam, że:• 1) Adresaci programu wymienieni we wniosku, nie otrzymali na podstawie odrębnych wniosków (o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”) pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.•2) w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;• 3) informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.Miejscowość Data Podpis Wnioskodawcy Data i podpis pracownika prowadzącego sprawę: Data, pieczątka i podpis kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Realizatora programu: Informacje o programieAdresatami programu są:1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.Uwaga! W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych dalej „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób.W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Uwaga! Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.Informacje o programie: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON”.Należy wypełnić poszczególne punkty wniosku lub wpisać „nie dotyczy”. Wniosek do pobrania

Pliki do pobrania