Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Treningi

          Nadrzędnym celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach jest wszechstronnie rozumiane podnoszenie jakości życia uczestników. Wszelkie proponowane formy pracy oparte są na opracowanym INDYWIDUALNYM PROGRAMIE WSPIERAJĄCO - AKTYWIZUJĄCYM.

Postępowanie wspierająco - aktywizujące realizowane przez środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach obejmuje:

1. Trening samodzielności, który dotyczy podtrzymania i rozwijania u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz u osób z niepełnosprawnością intelektualną umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W ramach tego treningu uczestnicy nabywają umiejętności związane z samoobsługą tj. samodzielne mycie się, dbanie o estetyczny wygląd, utrzymanie higieny otoczenia, obsługę podstawowych urządzeń domowych.

2. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, który dotyczy wszystkich celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą osób. Grupa uczestników w ramach treningu umiejętności społecznych przez zabawę i ćwiczenia poznaje wartość pieniądza, uczy się planowania zakupów, orientacji w cenach. Uczestnicy wspierani przez terapeutów samodzielnie załatwiają sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, korzystają z poradnictwa i leczenia w poradniach specjalistycznych. Dążymy wspólnie do rozwoju u podopiecznych takich cech jak: kreatywność, wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, ale również poczucie wspólnoty.

3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, który polega głównie na umożliwieniu podopiecznym rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu ich zainteresowań. Terapeuci zwracają uwagę na prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych ( kino, teatr, koncert, kawiarnia, urząd, kościół). Przez czytanie czasopism, książek, oglądanie wybranych filmów i programów zmierza się do rozwoju zainteresowań taką formą spędzanie wolnego czasu. Organizowane są również wycieczki, których celem jest poznanie dziedzictwa kulturowego i kontakt z przyrodą. Rozwój zainteresowań dotyczy również spędzania wolnego czasu w formach proponowanych przez szerokie środowisko, jak parafie, ośrodki szkolne.

4. Rehabilitację psycho – społeczną

5. Terapię ruchową prowadzoną głównie przez fizjoterapeutę ale również przez cały zespół wspierająco - rehabilitacyjny w czasie terapii zajęciowe ( ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy sportowe, spacery). Zajęcia te maja na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej, rozładowanie napięć.

6. Poradnictwo socjalne, prawne, medyczne

7. Terapia zajęciowa, która jest namiastką pracy zawodowej. Ma ona na celu wzbudzenie w uczestniku zainteresowania lekką, nie wyczerpującą pracą, która odciągnie go od myśli chorobowej i w ten sposób stanie się czynnikiem uzdrawiającym. Zajęcia mają na celu pobudzać spontaniczną twórczość, dawać poczucie osiągnięcia zamierzonego celu, wykonywanie staranne i estetyczne swoich zadań, poprawiają koordynacje wzrokowo – ruchową, ćwiczą koncentracje uwagi. Istotą zajęć jest praca ze wsparciem terapeuty, poznanie specyfiki pracowni, wykazywanie własnej inicjatywy oraz nauka samodzielnej pracy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach proponuje terapię zajęciową w następujących gabinetach terapii zajęciowej.

  • gospodarstwa domowego,
  • artystycznej,
  • informatycznej,
  • ogrodniczej.
  • stolarskiej

Galeria zdjęć